Menu Zavrieť

Kvapaliny / voda

Kvapaliny sa vyznačujú týmito charakteristickými vlastnosťami:

 • kvapaliny nemajú svoj tvar, ale majú tvar podľa priestoru, v ktorom sa nachádzajú
 • kvapaliny nemenia svoj objem, sú ťažko stlačiteľné
 • kvapaliny majú voľný povrch (ich voľná hladina je vodorovná)
 • kvapaliny tvoria kvapky (vďaka slabým príťažlivým silám medzi časticami)
 • elektrický prúd vo vodivých kvapalinách sa prenáša iónmi
 • kvapaliny sú tekuté, dajú sa ľahko deliť, dajú sa prelievať
 • teplo sa v kvapalinách môže šíriť prúdením

Kvapalina, kvapalné skupenstvo alebo kvapalná látka je tekutá forma látky, pri ktorom sú častice relatívne blízko pri sebe, ale nie sú viazané v pevných polohách a môžu sa pohybovať v celom objeme kvapaliny.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI KVAPALÍN

Kvapaliny sú zložené z častíc, ktoré kmitajú okolo svojich rovnovážnych polôh. To trvá až dovtedy kým molekula nezíska novú rovnovážnu polohu.

Kvapalina

Vlastnosti vody H2O

Hustota vody je najvyššia pri teplote 3,95 ° C. Ďalším znižovaním, alebo zvyšovaním teploty vody, sa hustota naopak zmenšuje a objem vody sa zväčšuje. Pri prechode z kvapalného do plynného skupenstva zväčší svoj objem 1 700-násobne. Tepelná kapacita je pri vode 3x väčšia ako u väčšiny ostatných látok, preto sa často používa na transport tepla (ústredné kúrenie)

Voda je chemická zlúčenina vodíka a kyslíka. Vzniká zlučovaním vodíka s kyslíkom za tvorby veľkého množstva tepla. Za normálnej teploty a tlaku je bezfarebná, číra kvapalina bez zápachu.

V prírode sa vyskytuje v troch skupenstvách:

 • Pevnom – pri tuhnutí vody vzniká pevná látka – ľad. Molekuly vody sú k sebe pevne viazané a vytvára kryštalickú mriežku. Voda pri tuhnutí zväčšuje svoj objem, ľad má menšiu hustotu a na vode teda pláva.
 • Kvapalnom – voda je tvorené zhluky voľne sa pohybujúcich molekúl vody. Molekuly v tejto fáze majú väčší potenciál energie ako v plynnej fáze, zachovávajú stály objem, nemajú však stály tvar.
 • Plynnom – vodná para tieto molekuly vody sa pohybujú voľne priestorom. Nemajú stály tvar ani objem, ich potenciál energie je pomerne nízky.

Chemicky čistá voda sa v prírode nevyskytuje. Voda je zmes rôznych látok, minerálov a zlúčenín rozpustených vo vode. Množstvo týchto látok závisí od pôvodu vody – podzemná voda rozpúšťa v sebe minerálne látky pri prechode horninami, preto ich obsah je spravidla vyšší ako pri vode povrchovej, kde je zastúpený vyšší podiel dažďovej vody s minimálnym obsahom rozpustených látok.
Väčšina zlúčenín, ktoré voda obsahuje, je nutné pre zachovanie rovnovážneho prostredia. To ako z hľadiska použitia vody pre technické účely, tak aj pre zdravie človeka. Pitnou vodou prijíma ľudské telo významnú časť dôležitých minerálnych látok.
Chemicky čistá voda je naopak pre zdraviu škodlivá, pretože vplyvom absencie rozpustných zlúčenín táto chemicky čistá voda odčerpáva potrebné minerály zo svojho okolia (z ľudského tela či z pracovného prostredia), to môže viesť v prípade človeka k závažným zdravotným problémom (napr. rednutie kostí, úbytok vápnika,  horčíka apod.), v prípade technického použitia k deštrukcii technológií.
Na základe uvedených skutočností je zrejmé, že látky spôsobujúce tvrdosť vody, nie je možné z pitnej vody úplne odstrániť.

voda

Tvrdosť vody

Tvrdosť vody je vlastnosť, ktorá vyjadruje obsah rozpustených minerálnych látok vo vode najčastejšie vápnika a horčíka. Čím viac vápnika je rozpustené vo vode, tým väčšia je tvrdosť vody. Podľa množstva rozpustených minerálnych látok rozlišujeme vodu veľmi mäkkú, mäkkú, stredne tvrdú, tvrdú a veľmi tvrdú.
Pozitívna vlastnosť tvrdej pitnej vody je, že dodáva zdravie toľko potrebné minerály. Negatívna vlastnosť tvrdej vody je usadzovanie vodného kameňa. Ohrozené sú najmä rozvody vody, sprchy, masážne vane, vodovodné batérie, práčky, umývačky, bojlery, prietokové ohrievače, ale aj bielizeň, koža a vlasy. Z hľadiska obsahu minerálov, je úplne nežiaduce aby bola voda veľmi mäkká, ale aj aby bola veľmi tvrdá.

Na zníženie tvrdosti vody a eliminovanie usádzania sa vodného kameňa sa používajú zmäkčovače vody.

Automatický zmäkčovací filter ProMinent® DULCO®-SOFT

Zmäkčovací filter vody sa najčastejšie inštaluje na hlavný prívod studenej vody do objektu. Voda je zmäkčovaná automatickým ionexovým filtrom ProMinent® Ducemat®, kde je zbavovaná hydrouhličitanov vápnika a horčíka. Riadiaca jednotka na základe signálu z vodomera sníma množstvo upravenej vody. Po upravení nastaveného množstva sa automaticky spustí regenerácia. Regenerácia katexu prebieha soľným roztokom. Príprava soľného roztoku je automatická. Obsluha zariadenia spočíva v dosypaní soli do zásobníka. Regenerácia je nastavená na nočné hodiny.

Výhody mäkkej vody upravenej katexom:

 • ochrana rozvodov vody, vodovodných batérií, kuchynských drezov, umývadiel, sprchovacích kútov, hydromasážnych boxov a obkladov pred usadzovaním vodného kameňa
 • ušetríte náklady za opravy a výmeny kotlov, bojlerov, automatických pračiek, umývačiek riadu z dôvodu poškodenia vodným kameňom
 • ušetríte náklady za energie, ktoré vznikajú z dôvodu zanášania teplovýmenných plôch vodným kameňom
 • predídete nákladom na výmenu rozvodov vody a kúrenia z dôvodu zanesenia potrubí
 • až o 50% znížite spotrebu pracích a čistiacich prostriedkov, mydiel a šampónov