Menu Zavrieť

Q700S Kvapalina na ochranu podlahových systémov pred baktériami a riasami

48,10  s DPH

Q700S účinne likviduje baktérie a odstraňuje nimi spôsobené usadeniny v systéme. U nových a vyčistených systémov pôsobí ako ochranný prostriedok, ktorý zabraňuje rastu baktérií a kvasiniek. Kvapalina je určená pre systémy chladenia a kúrenia vrátane podlahového vykurovania.

Vlastnosti

 • vytvára antibakteriálne prostredie v podlahovom kúrení
 • chráni nové podlahové systémy
 • účinne likviduje baktérie
 • kompatibilný pre glykolové kvapaliny
 • bezpečná manipulácia
 • nekorozívna
 • netoxická a biologicky rozložiteľná
 • ponecháva sa v systéme, nevypúšťa sa
 • určená pre priemyselné aplikácie
 • predlžuje účinnosť a životnosť systémov
 • 1L balenie

Dostupné na objednávku

Q700S je nový vysoko účinný širokospektrálny biocídny prípravok,  ktorý nahrádza kvapalinu Q700. Používa sa pre systémy chladenia a kúrenie vrátane podlahového vykurovania. U nových a používaných systémov pôsobí ako ochranný prípravok, ktorý znižuje rast baktérií, plesní a mikroorganizmov, ktoré sa nachádzajú vo vode.

Chemické a fyzikálne vlastnosti:

Vzhľad – bezfarebná kvapalina
Zápach: jemný
pH: 3 – 5,9
Hustota pri 20 ° C: 1 – 1,04 g / cm 3
Rozpustnosť: vo vode úplne miešateľný

Dávkovanie a aplikácia

Riedenie: 1l na 300 l objemu systému – účinná koncentrácia zmesi.

Dávkovanie a aplikácia Q700S:
0,3 % (1 liter prípravku na 300 litrov vody) minimálna účinná koncentrácia prípravku
0,5 % (1 liter lieku na 200 litrov vody) doporučená koncentrácia prípravku

Kvapalina na ochranu podlahového vykurovania pred baktériami a riasami

Nový systém vykurovania: Systém pred uvedením do prevádzky napustite upravenou vodou (napr. pomocou demineralizačnej jednotky AVDK 1000 Comfort) a nadávkujte prípravok Q700S v množstve 1 liter na 300 litrov objemu vody v systéme. Biocídny prípravok v systéme ponechajte, nevypúšťajte. Q700S je možné kombinovať s inhibičným prípravkom radu Q100.
Používaný systém vykurovania: Biocídny prípravok Q700S nadávkujte 1 liter na 300 litrov objemu systému. Prípravok Q700S nechajte v systéme cirkulovať súčasne s prípravkom Q400 (zmes na kaly a usadeniny), po úprave systému spustite a prepláchnite. Vyčistený systém napusťte upravenou vodou (napr. pomocou demineralizačnej jednotky AVDK 1000 Comfort) a aplikujte inhibičnú zmes radu Q100 a Biocídny prípravok Q700S.

Bezpečnostné opatrenie

Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 Ak je nutná lekárska pomoc, pripravte si po ruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Používajte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo tvárový štít.
P303+P361+P353
PRI STYKU S KOŽOU: Kompletne kontaminovanú časť odevu okamžite vyzliecť.
Opláchnite pokožku vodou/osprchujte.
P305+P351+P338
PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou.
Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ je možné ich vytiahnuť ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte toxikologické informačné stredisko alebo lékára.
P333+P313 Pri podráždenie kože alebo vyrážka: Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred tým si vždy prečítajte označenie a informácie o použití lieku. Bezpečnostný list na vyžiadanie u výrobcu/distribútora.

Skladovanie

Skladujte v tesne uzavretých, originálnych obaloch, na chladnom (od +10 °C do +25 °C), suchom a dobre vetranom mieste k tomu určenému. Pri správnom skladovaní je prípravok stabilný 24 mesiacov.

Bezpečnostné opatrenia

Bezpečnostný list na vyžiadanie.

Hmotnosť 1,5 kg

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Q700S Kvapalina na ochranu podlahových systémov pred baktériami a riasami”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *