Menu Zavrieť

TERMOFROST E, 25 litrov

Call for price

Agrimex – Termofrost E patrí medzi nebezpečné látky a ako náhradu ponúkame Termofrost P. Zákazníkom na doplnenie systému ho dodávame na objednávku.

  • balenie 25 litrov
  • teplonosná
  • nemrznúca
  • antikorózna kvapalina
  • na báze monoethylenglykolu
  • do vykurovacích systémov
  • nie je ekologická (likvidovať ako nebezpečný odpad)

Termofrost E je organická kvapalina, ktorá má oproti vode vyššiu hustotu a viskozitu a nižší koeficient prestupu tepla. Je nutné počítať s tým, že zámrzný proces je v rozpätí niekoľko °C. Pri odparovaní je nutné dopĺňať vodou.

Agrimex TERMOFROST E – teplonosná, nemrznúca, antikorózna kvapalina na báze monoethylénglykolu do vykurovacích systémov.

Ide o kvapalinu na báze mEG ktorá sa používa ako teplonosný prípravok s nízkym bodom tuhnutia vo vykurovacích systémoch, tepelných čerpadlách, klimatizácii a chladení. Zároveň chráni kovové časti systému pred koróziou. Pre ďalšie použitie sa riedi s vodou.

Predpokladaná životnosť kvapaliny v systéme je za plného chodu 3 roky. V dodávanom koncentráte je obsah inhibítorov predimenzovaný, v dostatočnom množstve je až do nariedenia 1:2. Pri vyššom nariedení je nutné doplniť prídavné množstvo inhibítorov (je možné dohodnúť bezplatne v rámci poskytovaného servisu). V koncentráte je prídavok zmäkčovadla, ktorý zabezpečí bezproblémové nariedenie vodou.

Tabuľka riedenia:

TERMOFROST E voda zámrzná teplota
1 1,0 -35°C
1 1,5 -24°C
1 2,0 -17°C

 

AGRIMEX – TERMOFROST E má nasledujúce fyzikálne vlastnosti:
Obsah mPG viac ako 95%
Obsah vody menej ako 5%
pH 7,5 – 8,5
alkalinita min. 11 ml 0,1 N HC1
bod varu viac ako 180°C
bod tuhnutia menej ako 80°C
špecifická hmotnosť 1,120 – 1,125 g/cm3

Použitie kvapaliny s inými materiálmi

Na základe dostupných údajov a skúseností môžeme väčšinu bežne používaných konštrukčných a pomocných materiálov (okrem pozinkovaných) považovať za dostatočne odolné a overené voči pôsobeniu teplonosných kvapalín na báze glykolu, vyšších alkoholov a etanolu. Okrem pozinkovaných alebo zinkových dielov, ktoré sú nevhodné pre použite s kvapalinami na báze glykolu.

POZOR! Je nevhodné použiť teplonosné kvapaliny na báze glykolu s pozinkovanými alebo zinkovanými časťami vykurovania. Pri ich kontakte môže prichádzať k elektrochemickej reakcii a enormnému nárastu korozívnych procesov.  

TERMOFROST E – AGRIMEX karta bezpečnostných údajov – .pdf

Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie

Nebezpečné látky: etán-1,2-diol
H302: Škodlivý po požití.
H373: Môže spôsobiť poškodenie obličiek pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H361: Podozrenie na poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.

Prvá pomoc
Dbajte na vlastnú bezpečnosť. Ak sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností, upovedomte lekára a poskytnite mu informácie z karty bezpečnostných údajov produktu. Pri bezvedomí umiestnite postihnutého do stabilizovanej polohy na boku s mierne zaklonenou hlavou a uvoľnite dýchacie cesty, nikdy nevyvolávajte zvracanie. Ak zvracia postihnutý sám dbajte, aby nedošlo k vdýchnutiu zvratkov. Pri stavoch ohrozujúcich život najskôr vykonávajte resuscitáciu postihnutého a zaistite lekársku pomoc. Zástava dychu – okamžite vykonávajte umelé dýchanie. Zástava srdca – okamžite vykonávajte nepriamu masáž srdca.

Po vdýchnutí: Postihnutého udržujte v kľude, premiestnite ho na čerstvý vzduch, uložte ho do stabilizovanej polohy. V prípade nutnosti podporujte dýchanie. Okamžite zaistite lekársku pomoc.

Po kontakte s pokožkou: Odstráňte kontaminovaný odev a obuv, zasiahnuté miesto dôkladne umyť teplou vodou a mydlom, pokožku ošetrite reparačným krémom. Pracovný odev pred ďalším použitím riadne vyčistite.

Po zasiahnutí očí: Ihneď vymývať oči čistou vodou po dobu 15 minút s otvorenými viečkami, vyberte kontaktné šošovky. Okamžite vyhľadajte očného lekára.

Po požití: Ihneď vypláchnite ústa čistou vodou. NEVYVOLÁVAŤ ZVRACANIE, ak postihnutý zvracia, zabrániť vdýchnutiu zvratkov jeho uložením do stabilizovanej polohy. Nepodávať nič na jedenie ani na pitie zvlášť nie mlieko a alkohol, okamžite zaistite lekárske ošetrenie.

Agrimex – TERMOFROST E sa dodáva v modrej farbe. Ceny, balenie a rozsah servisu sú dané ponukovým riadením. Súčasťou obchodného vzťahu je poskytnutie Bezpečnostného listu a Prehlásenie výrobcu o zhode.

Hmotnosť 28 kg
Veľkosť

25 l

Farba

modrá

Materiál

na báze monoethylénglykolu

Výrobca

Agrimex

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “TERMOFROST E, 25 litrov”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *