Menu Zavrieť

KOLEKTON P SUPER, 10 litrov

(1 recenzia zákazníka)

37,10  s DPH

Agrimex KOLEKTON P SUPER – novo vyvinutá ekologická, teplonosná, nemrznúca, antikorózna kvapalina na báze monopropylénglykolu vhodná do všetkých typov slnečných kolektorov vrátane vákuových (-30 až 230 °C, životnosť 10 rokov).

  • ekologická
  • teplonosná
  • nemrznúca
  • antikorózna kvapalina
  • na báze monopropylénglykolu
  • do všetkých typov slnečných kolektorov
  • balenie 10 litrov
Katalógové číslo: 051 Kategória: Značka:
Ide o teplonosnú kvapalinu s nízkym bodom tuhnutia vhodným do všetkých typov slnečných kolektorov (spĺňajúcich teplotné podmienky podľa pracovného vymedzenia).
Kapacita je na báze monopropylenglykolu (1,2 propandiolu) s prídavkom nejedovatých inhibítorov korózie a stabilizátora pre dosiahnutie zvýšenej tepelnej stability a predĺženej životnosti.
PRACOVNÉ VYMEDZENIE
Zámrzná teplota
-30°C
Pri nižších teplotách sa vytvára ľadová kaša bez trhavých účinkov.
Pracovná teplota
do 230°C (do 2,5 Mpa)
Krátkodobá teplota prehriatia
300°C, diferenciál pH nemej ako 0,11
Teplota varu v normálnych podmienkach 105°C
pH
7,0 – 8,0

Solárna kvapalina – životnosť

Výrobca predpokladá životnosť kvapaliny v odborne prevádzkovaných systémoch 10 rokov. Výrobca doporučuje 1x za 2 roky prevádzať kontrolu kvapaliny na zámrznú teplotu a pH (popr. diferenciál pH).
Výrobca ponúka bezplatný poradenský servis.
Parametre v teplotných režimoch -30°C – +100°C
 
Teplota
Hustota
Kin.viskozita
Tep.kapacita
°C
Kg/m3
mm2/s
kJ/kg.K
-30
1066
110,0
3,37
0
1052
20,0
3,52
20
1038
5,0
3,61
40
1025
3,5
3,69
60
1010
2,0
3,76
80
992
1,1
3,81
100
976
0,7
3,86
Parametre v teplotných režimoch -30°C – +100°C
Teplota
Tep.vodivosť
Prandtovo
°C
W/mK
číslo
-30
0,38
1100
0
0,38
105
20
0,38
50
40
0,38
25
60
0,38
15
80
0,38
10
100
0,38
7
Ďalšie parametre
Dynamická viskozita (mPa.s)<
-30°C
150
0°C
21
20°C
5
Index lomu (pri 25°C)
1,387
Výkon čerpadla v W/m
-30°C
10
-5°C
0,6
Bod varu pri podtlaku 0,5 atm
86°C
Závislosť pretlaku systému na teplote varu
atm
MPa
°C
0
0,1
105
1
0,2
126
2
0,3
143
3
0,4
157
4
0,5
168
5
0,6
176
10
1,1
205
15
1,6
220
20
2,1
225
25
2,6
230
 
Korózne účinky
Typ skúšky
Kolekton P super
Požiadavky
 
 
 
ASTM D 3306
TL 774 C
Úbytok hmotnosti koróznym účinkom kvapaliny
(88°C/336h)
(mg/vz.)
(g/m2)
(mg/vz.)
(g/m2)
a) meď
1,0
0,36
10
4
b) pájka
6,9
2,5
30
4
c) mosadz
0,88
0,32
10
4

 

Teplonosná antikorózna kvapalina s nízkym bodom tuhnutia pre primárne okruhy všetkých typov slnečných kolektorov so zvýšenou tepelnou stabilitou a životnosťou.

Neodporúčané použitie:  Nie sú stanovené.

Kvapaliny do solárneho systému

Klasifikácia látky alebo zmesi: Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.
Prvky označovania: Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP)
P262: Zabráňte styku s očami, pokožkou alebo odevom.
P280: Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít.
P301 + P330 + P312: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára / … P303 + P361 + P353
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou [alebo osprchujte].

Narábanie s kvapalinou

Pred prácou so zmesou sa oboznámte s návodom na použitie, dodržujte pokyny uvedené na obale alebo v tomto bezpečnostnom liste.
Zaistite dostatočné vetranie, dôsledne používajte ochranné pracovné prostriedky. Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť. Postriekané časti odevu vyzliecť. Po práci alebo pred pracovnou prestávkou umyť ruky teplou vodou a mydlom a ošetriť vhodným reparačným krémom. Ochrana očí a tváre: Ochranné okuliare proti chemickým vplyvom alebo štít (EN 166)

Ochrana kože: Ochranný pracovný odev, pracovnú obuv bez kovania.
Ochrana rúk: Krátkodobo – ochranný krém na ruky.
Dlhodobo alebo opakovane – ochranné rukavice odolné proti etylénglykol, materiál NITRIL s prienikom 480 min a hrúbkou 0,6 -0,8 mm (EN 374)
Ochrana dýchacích ciest: Pri dostatočnom vetranie sa nepredpokladá, inak maska ​​s filtrom proti org. parám – typ A
Obmedzovanie expozície životného prostredia: Manipuláciu vykonávajte na spevnených plochách, zabráňte vniknutiu do pôdy, kanalizácie a vôd.

Iná nebezpečnosť:
Pri správnom zaobchádzaní a používaní nespôsobuje podľa doterajších informácií žiadne škody na zdravie. Zmes neobsahuje látky spĺňajúce kritériá PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.

Iné informácie:
Dlhodobý kontakt kožu odmasťuje a vysušuje. Zmes minimálne dráždi spojivkové sliznice očí pri jednorázovej aplikácii, výplach dráždivé účinky anuluje. Ako aerosól môže mať dráždivé účinky na oči a pri vdýchnutí môže dráždiť dýchacie cesty. Pokožkou sa málo vstrebáva. Vysoké dávky pri požití vyvolávajú nevoľnosť až bolesti brucha.

Agrimex Kolekton P super – nemrznúca kvapalina do solárnych panelov, solárna kvapalina, nemrznúca zmes do kolektorov
Výhradný dovozca pre Slovenskú republiku: GEOTHERM Slovakia s. r. o.
Vyrába: AGRIMEX, spol. s r. o. CZ
Hmotnosť 12,5 kg
Veľkosť

10 litrov

Farba

číra

Materiál

na báze monopropylénglykolu

1 recenzia k KOLEKTON P SUPER, 10 litrov

  1. Andrej

    Dobra kvapalina s dlhou zivotnostou.

Pridať recenziu

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *