Menu Zavrieť

KOLEKTON P, solar 25 litrov

76,70  s DPH

Agrimex Kolekton P – ekologická, teplonosná, nemrznúca, antikorózna kvapalina na báze monopropylénglykolu pre solárne systémy (-30 až 180 °C, životnosť 3 roky).

  • teplonosná
  • nemrznúca
  • antikorózna kvapalina
  • na báze monopropylénglykolu
  •  pre solárne systémy
  • balenie 25 litrov
Katalógové číslo: 042 Kategória: Značka:

Ide o teplonosnú kvapalinu s nízkym bodom tuhnutia vhodnou do slnečných kolektorov (spĺňajúcich teplotné podmienky podľa pracovného vymedzenia). Kvapalina je na báze monopropylenglykolu (1,2 propandiolu) s prídavkom nejedovatých inhibítorov korózie a stabilizátorov pre dosiahnutie zvýšenej tepelnej stability a predĺženej životnosti (-30 až 180 °C, životnosť 3 roky).

PRACOVNÉ VYMEDZENIE
Zámrzná teplota
-30°C
Pri nižších teplotách sa vytvára ľadová kaša bez trhavých účinkov.
Pracovná teplota
do 180°C (do 0,6 Mpa)
Krátkodobá teplota prehriatia
230°C
Teplota varu v normálnych podmienkach 150°C

Životnosť

Výrobca predpokladá životnosť kvapaliny v odborne prevádzkovaných systémoch 3 roky.
Parametre v teplotných režimoch -30°C – +100°C
Teplota
Hustota
Kin.viskozita
Tep.kapacita
Tep.vodivosť
Prandtovo
°C
Kg/m3
mm2/s
kJ/kg.K
W/mK
číslo
-30
1066
110,0
3,37
0,38
1100
0
1052
20,0
3,52
0,38
105
20
1038
5,0
3,61
0,38
50
40
1025
3,5
3,69
0,38
25
60
1010
2,0
3,76
0,38
15
80
992
1,1
3,81
0,38
10
100
976
0,7
3,86
0,38
7

Ďalšie parametre

Dynamická viskozita (mPa.s)<
-30°C
150
0°C
21
20°C
5
Index lomu (pri 25°C)
1,387
Výkon čerpadla v W/m
-30°C
10
-5°C
0,6
Bod varu pri podtlaku 0,5 atm
86°C

Závislosť pretlaku systému na teplote varu  

atm
MPa
°C
0
0,1
105
1
0,2
126
2
0,3
143
3
0,4
157
4
0,5
168
5
0,6
176
10
1,1
205
15
1,6
220
20
2,1
225
25
2,6
230
 
Korózne účinky
Typ skúšky
Kolekton P super
Požiadavky
 
 
 
ASTM D 3306
TL 774 C
Úbytok hmotnosti koróznym účinkom kvapaliny
(88°C/336h)
(mg/vz.)
(g/m2)
(mg/vz.)
(g/m2)
a) meď
1,0
0,36
10
4
b) pájka
6,9
2,5
30
4
c) mosadz
0,88
0,32
10
4

Teplonosná antikorózna kvapalina s nízkym bodom tuhnutia pre primárne okruhy všetkých typov slnečných kolektorov so zvýšenou tepelnou stabilitou a životnosťou.

Neodporúčané použitie:  Nie sú stanovené.

Kvapaliny do solárneho systému

Klasifikácia látky alebo zmesi: Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.
Prvky označovania: Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP)
P262: Zabráňte styku s očami, pokožkou alebo odevom.
P280: Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít.
P301 + P330 + P312: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára / … P303 + P361 + P353
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou [alebo osprchujte].

Narábanie s kvapalinou

Pred prácou so zmesou sa oboznámte s návodom na použitie, dodržujte pokyny uvedené na obale alebo v tomto bezpečnostnom liste.
Zaistite dostatočné vetranie, dôsledne používajte ochranné pracovné prostriedky. Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť. Postriekané časti odevu vyzliecť. Po práci alebo pred pracovnou prestávkou umyť ruky teplou vodou a mydlom a ošetriť vhodným reparačným krémom. Ochrana očí a tváre: Ochranné okuliare proti chemickým vplyvom alebo štít (EN 166)

Ochrana kože: Ochranný pracovný odev, pracovnú obuv bez kovania.
Ochrana rúk: Krátkodobo – ochranný krém na ruky.
Dlhodobo alebo opakovane – ochranné rukavice odolné proti etylénglykol, materiál NITRIL s prienikom 480 min a hrúbkou 0,6 -0,8 mm (EN 374)
Ochrana dýchacích ciest: Pri dostatočnom vetranie sa nepredpokladá, inak maska ​​s filtrom proti org. parám – typ A
Obmedzovanie expozície životného prostredia: Manipuláciu vykonávajte na spevnených plochách, zabráňte vniknutiu do pôdy, kanalizácie a vôd.

Iná nebezpečnosť:
Pri správnom zaobchádzaní a používaní nespôsobuje podľa doterajších informácií žiadne škody na zdravie. Zmes neobsahuje látky spĺňajúce kritériá PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.

Iné informácie:
Dlhodobý kontakt kožu odmasťuje a vysušuje. Zmes minimálne dráždi spojivkové sliznice očí pri jednorázovej aplikácii, výplach dráždivé účinky anuluje. Ako aerosól môže mať dráždivé účinky na oči a pri vdýchnutí môže dráždiť dýchacie cesty. Pokožkou sa málo vstrebáva. Vysoké dávky pri požití vyvolávajú nevoľnosť až bolesti brucha.

 

KOLEKTON P, solar

Táto kvapalina pre solárne systémy je kombináciou ekologických, teplonosných, nemrznúcich a antikoróznych vlastností.

Nízka toxicita: Ekologické kvapaliny majú tendenciu mať nižšiu toxicitu a menej negatívny vplyv na životné prostredie aj na ľudské zdravie.

Vysoká tepelná stabilita: Táto kvapalina je navrhnutá tak, aby vydržala vysoké teploty v rozsahu od -30 °C do 180 °C, čo ju robí ideálnou pre solárne systémy, kde sa môžu vyskytovať extrémne teplotné podmienky.

Efektívny prenos tepla: Je vytvorená tak, aby efektívne prenášala teplo zo solárnych panelov do systému, kde je teplo potrebné na ohrev vody alebo vzduchu.

Vysoký bod varu: Kvapalina má vysoký bod varu, ktorý zabezpečuje, že zostane v kvapalnom stave aj pri vysokých teplotách, čo je dôležité pre prevádzku solárnych systémov v rôznych klimatických podmienkach.

Nízky bod mrazu: S nízkym bodom mrazu od -30 °C táto kvapalina nezačne tuhnúť ani pri extrémnych mrazových teplotách, čo zabezpečuje nepretržitú prevádzku solárnych systémov aj v chladných podmienkach.

Ochrana pred koróziou: Antikorózne vlastnosti tejto kvapaliny zabraňujú korozií a hrdze v systéme, čím sa predlžuje životnosť solárnych systémov a minimalizujú sa potenciálne drahé opravy.

Stabilná kvalita: Táto kvapalina má dlhú životnosť a udržuje si svoje vlastnosti počas 3 rokov. To znamená, že je spoľahlivá a poskytuje stabilný výkon po dlhšiu dobu.

Celkovo je táto kvapalina pre solárne systémy vhodným riešením pre tých, ktorí hľadajú ekologickú, teplonosnú, nemrznúcu a antikoróznu alternatívu s dlhou životnosťou a širokým rozsahom prevádzkových teplôt. Je navrhnutá tak, aby spĺňala náročné požiadavky solárnych aplikácií a zabezpečila spoľahlivú a efektívnu prevádzku solárnych systémov.

 

Agrimex KOLEKTON P – nemrznúca kvapalina do plochých slolárnych panelov

Výhradný dovozca pre Slovenskú republiku: GEOTHERM Slovakia s. r. o.
Vyrába: AGRIMEX, spol. s r. o. CZ

Hmotnosť 28 kg
Veľkosť

25 litrov

Farba

zelená

Materiál

na báze monopropylénglykolu

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “KOLEKTON P, solar 25 litrov”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *