Menu Zavrieť

KOLEKTON P, solar 5 litrov

20,00  s DPH

Agrimex Kolekton P – ekologická, teplonosná, nemrznúca, antikorózna kvapalina na báze monopropylénglykolu pre solárne systémy (-30 až 180 °C, životnosť 3 roky).

  • teplonosná
  • nemrznúca
  • antikorózna kvapalina
  • na báze monopropylénglykolu
  • pre solárne systémy
  • balenie 5 litrov
Katalógové číslo: 040 Kategórií: Značka:

Ide o teplonosnú kvapalinu s nízkym bodom tuhnutia určenú hlavne do plochých slnečných kolektorov (spĺňajúcich teplotné podmienky podľa pracovného vymedzenia). Kvapalina je na báze monopropylenglykolu (1,2 propandiolu) s prídavkom nejedovatých inhibítorov korózie a stabilizátorov pre dosiahnutie zvýšenej tepelnej stability (-30 až 180 °C, životnosť 3 roky).

PRACOVNÉ VYMEDZENIE
Zámrzná teplota
-30°C
Pri nižších teplotách sa vytvára ľadová kaša bez trhavých účinkov.
Pracovná teplota
do 180°C (do 0,6 Mpa)
Krátkodobá teplota prehriatia
230°C
Teplota varu v normálnych podmienkach 150°C

Životnosť

Výrobca predpokladá životnosť kvapaliny v odborne prevádzkovaných systémoch 3 roky.
Parametre v teplotných režimoch -30°C – +100°C
Teplota
Hustota
Kin.viskozita
Tep.kapacita
Tep.vodivosť
Prandtovo
°C
Kg/m3
mm2/s
kJ/kg.K
W/mK
číslo
-30
1066
110,0
3,37
0,38
1100
0
1052
20,0
3,52
0,38
105
20
1038
5,0
3,61
0,38
50
40
1025
3,5
3,69
0,38
25
60
1010
2,0
3,76
0,38
15
80
992
1,1
3,81
0,38
10
100
976
0,7
3,86
0,38
7

Ďalšie parametre

Dynamická viskozita (mPa.s)<
-30°C
150
0°C
21
20°C
5
Index lomu (pri 25°C)
1,387
Výkon čerpadla v W/m
-30°C
10
-5°C
0,6
Bod varu pri podtlaku 0,5 atm
86°C

Závislosť pretlaku systému na teplote varu  

atm
MPa
°C
0
0,1
105
1
0,2
126
2
0,3
143
3
0,4
157
4
0,5
168
5
0,6
176
10
1,1
205
15
1,6
220
20
2,1
225
25
2,6
230
 
Korózne účinky
Typ skúšky
Kolekton P super
Požiadavky
 
 
 
ASTM D 3306
TL 774 C
Úbytok hmotnosti koróznym účinkom kvapaliny
(88°C/336h)
(mg/vz.)
(g/m2)
(mg/vz.)
(g/m2)
a) meď
1,0
0,36
10
4
b) pájka
6,9
2,5
30
4
c) mosadz
0,88
0,32
10
4

Teplonosná antikorózna kvapalina s nízkym bodom tuhnutia pre primárne okruhy všetkých typov slnečných kolektorov so zvýšenou tepelnou stabilitou a životnosťou.

Neodporúčané použitie:  Nie sú stanovené.

Kvapaliny do solárneho systému

Klasifikácia látky alebo zmesi: Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.
Prvky označovania: Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP)
P262: Zabráňte styku s očami, pokožkou alebo odevom.
P280: Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít.
P301 + P330 + P312: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára / … P303 + P361 + P353
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou [alebo osprchujte].

Narábanie s kvapalinou

Pred prácou so zmesou sa oboznámte s návodom na použitie, dodržujte pokyny uvedené na obale alebo v tomto bezpečnostnom liste.
Zaistite dostatočné vetranie, dôsledne používajte ochranné pracovné prostriedky. Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť. Postriekané časti odevu vyzliecť. Po práci alebo pred pracovnou prestávkou umyť ruky teplou vodou a mydlom a ošetriť vhodným reparačným krémom. Ochrana očí a tváre: Ochranné okuliare proti chemickým vplyvom alebo štít (EN 166)

Ochrana kože: Ochranný pracovný odev, pracovnú obuv bez kovania.
Ochrana rúk: Krátkodobo – ochranný krém na ruky.
Dlhodobo alebo opakovane – ochranné rukavice odolné proti etylénglykol, materiál NITRIL s prienikom 480 min a hrúbkou 0,6 -0,8 mm (EN 374)
Ochrana dýchacích ciest: Pri dostatočnom vetranie sa nepredpokladá, inak maska ​​s filtrom proti org. parám – typ A
Obmedzovanie expozície životného prostredia: Manipuláciu vykonávajte na spevnených plochách, zabráňte vniknutiu do pôdy, kanalizácie a vôd.

Iná nebezpečnosť:
Pri správnom zaobchádzaní a používaní nespôsobuje podľa doterajších informácií žiadne škody na zdravie. Zmes neobsahuje látky spĺňajúce kritériá PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.

Iné informácie:
Dlhodobý kontakt kožu odmasťuje a vysušuje. Zmes minimálne dráždi spojivkové sliznice očí pri jednorázovej aplikácii, výplach dráždivé účinky anuluje. Ako aerosól môže mať dráždivé účinky na oči a pri vdýchnutí môže dráždiť dýchacie cesty. Pokožkou sa málo vstrebáva. Vysoké dávky pri požití vyvolávajú nevoľnosť až bolesti brucha.

Agrimex KOLEKTON P  – nemrznúca kvapalina do solárnych panelov
Výhradný dovozca pre Slovenskú republiku: GEOTHERM Slovakia s. r. o.
Vyrába: AGRIMEX, spol. s r. o. CZ

 

Hmotnosť 6,5 kg
Veľkosť

5 litrov

Farba

zelená

Materiál

na báze monopropylénglykolu

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “KOLEKTON P, solar 5 litrov”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *